Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

URGENTNÉ STREDISKO

Riaditeľ:

doc. dr.  Dragan Nikolić

Ideové riešenie projektu výstavby Urgentného strediska Klinického strediska Vojvodiny je navrhnuté ešte roku 1991. Avšak, krátko po začatí práce boli prerušené. V októbri roku 2006 podľa uznesenia Vlády Vojvodiny o financovní výstavby obrovská betónová konštrukcia sa začala meniť na veľké stavenisko. V priebehu troch rokov bolo vystavené Urgentné stredisko Klinického strediska Vojvodiny.

 

Technológia, ktorou bolo vystavané Urgentné stredisko, ako aj zariadenie nainštalované v ňom, pred tým nebolo použité na žiadne zdravotnícke zariadenie v Srbsku. Použité medicínske a sprievodné zariadenie je najmodernejšie a najkvalitnejšie, aké dostať na trhu, a preto na tento účel bolo vyčlenených miliardu a pol dinárov.

 

Urgentné stredisko je prvá zdravotná ustanovizeň v Srbsku, ktorá sa nachádza v úplne automatizovanej budove. V kontrolnej miestnosti sa nachádza systém, ktorý neustále monitoruje pohyb pacientov a zamestnancov v budove, ako aj prístupy, čo z neho robí jednu z najbezpečnejších zdravotníckych zariadení. Tento systém prvýkrát v Srbsku umožňuje zavedenie elektronických zdravotných kariet a plánuje sa, že sa tento systém rozšíri na ústredný systém celého Klinického strediska Vojvodiny.

 

Budova Urgentného centra je energeticky úsporná, kedže náklady na vykurovanie a chladenie sú minimalizované, solárne panely ohrievajú sanitárnu vodu a centrálny systém v priestoroch bez ľudí automaticky reguluje spotrebu energie a tým znižuje náklady.

Ургeнтни цeнтaр oмoгућувa бржи и eфикaсниjи прoтoк пaциjeнaтa, jeр oбjeдињaвa свe ургeнтнe службe Клиничкoг цeнтрa Вojвoдинe. Ургeнтни цeнтaр je спojeн тoплoм вeзoм сa Клиникoм зa интeрнe бoлeсти измeђу првoг и другoг спрaтa, штo тaкoђe дoпринoси бржeм oбaвљaњу нajхитниjих мeдицинских зaхвaтa. Свaкaкo, пoчeтaк рaдa Ургeнтнoг цeнтрa знaчajнo мeњa дoсaдaшњи систeм рaдa, a мoћи ћe дa прими и вeћи брoj пaциjeнaтa нeгo дo сaдa.
НОВЕ МЕТОДЕ
Poslenie a vízia
Poslanie a vízia Klinického strediska Vojvodiny
Klinike a strediská
Kliničké stredisko Vojvodiny
Dohováranie termínu vyšetrenia
Dohováranie termínu vyšetrenia a dodatočné informácie
Mapa
Mapa klinika a stredisko v zložení KSV
urgentni-centar

УРГЕНТНИ ЦЕНТАР