Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

POSLANIE A VÍZIA

Poslanie Klinického strediska Vojvodiny

Klinické stredisko Vojvodiny je vysokošpecializovaná terciárna zdravotnícka inštitúcia, ktorá poskytuje zdravotné služby využívajúce moderné a medzinárodne uznávané diagnostické a liečebné postupy a liečebné metódy. Poskytuje zdravotnú starostlivosť v rámci ambulantno poliklinickej a klinickej liečby pacientov. Klinické stredisko Vojvodina sa zameriava na neustále zlepšovanie kvality poskytovania zdravotníckych služieb prostredníctvom vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti. Kontinuovaným rozvojom, zveľadením svojej činnosti, rešpektovaním zákonov a predpisov, ktoré ochraňujú zdravie a ručia bezpečnosti používateľov a zamestnancov, spĺňa ich poslanie, ktoré sa týka odbornej starostlivosti o zdravie každého pacienta s humanným postojom k človeku a rešpektovaním práv pacienta, etických princípov a kódexov.

Vízia Klinického strediska Vojvodiny

Poskytovanie ochrany zdravia terciárnej úrovne uplatnením najsúčastnejších diagnostických a terapeutických metód v súlade s najvyššími štandardmi kvality dosiahnutými pri vykonávaní zdravotných, vedecko-výskumných a vzdelávacích aktivít.