Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

ČAKACIE ZOZNAMY

Milí pacienti,

u uslovima rada sa ograničenim sredstvima za finansiranje skupih medicinskih procedura i intervencija, formiraju se liste čekanja. Ovde možete naći odgovore na neka od najčešćih pitanja.

ČO JE TO ČAKACÍ ZOZNAM?

Spôsob ako sazabezpečuje spravodlivosť v poskytovaní zdravotných služieb.

PREČO?

Aby sa za rovnakých podmienok a rovnoprávne zabezpečili potrebné zdravotné služby a umožnilo racionálne rozvrhnutie prostriedkov, ktoré sú v dispozícii, určených na poskytovanie predpísaných služieb.

AKO?

Po zhodnotení lekára o potrebe niektorých z týchto postupov sa zaznamenávajú osobné a zdravotné údaje pacienta, na základe ktorých zaujme miesto na čakacom zozname.

ZDRAVOTNÉ INTERVENCIE A PROCEDÚRY V KLINICKOM STREDISKU VOJVODINY, PRE KTORÉ EXISTUJÚ ČAKACIE ZOZNAMY

Klinika vaskulárnej a transplantačnej chirurgie:

 • Umiestnenie vaskulárnych štepov z umelého materiálu

Klinika ortopedickej chirurgie a traumatológie:

 • Umiestnenie endoprotéz kolena
 • Umiestnenie endoprotéz kĺbu

Klinika ochorení očí:

 • Umiestnenie vnútroočnej šošovky

STREDISKO pre radiológiu:

 • MR diagnostika – vyšetrenie angio krvných ciev mozgu
 • MR diagnostika – vyšetrenie angio krvných ciev krku
 • MR diagnostika – vyšetrenie endokrania
 • MR diagnostika – vyšetrenie chrbtice
 • MR diagnostika – vyšetrenie kolena
 • MR diagnostika – vyšetrenie malej panvy
 • MR diagnostika – iné
S cieľom chrániť súkromie pacienta, len on sám môže vidieť svoje miesto na čakacom zozname, prostredníctvom rodného čísla (JMČO), z ktorého prvých sedem a posledné číslice sú viditeľné. Porovnávajúc svoje rodné číslo (z občianskéh preukazu alebo zdravotnej karty) s viditeľnými číslicami, pacient sám seba identifikuje.

Meстo нa Листи чeкaњa, пaциjeнт мoжe прoвeрити нa слeдeћим брojeвимa тeлeфoнa:

Klinika vaskulárnej a transplantačnej chirurgie

021/484 35 83

Klinika ortopedickej chirurgie a traumatológie

021/484 33 64

Klinika ochorení očí

021/661 23 94

STREDISKO pre radiológiu

021/484 34 41

Meстo нa листи чeкaњa мoжeтe прoвeрити и нa интeрнeт стрaници
Рeпубличкoг фонда зa здрaвствeнo oсигурaњe.