Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

DOMÁCI PORIADOK PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

DOMÁCI PORIADOK  PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Pri prijímaní do nemocnice je používateľ zdravotnej starostlivosti povinný oboznámiť sa s lekárskymi zásahmi, ktoré sa majú vykonať, a potom podpísať súhlas s lekárskym opatrením. Ak je maloletý, súhlas podpisuje zákonný zástupca (rodič, opatrovník alebo adoptívny rodič). V prípadoch straty pracoovnej spôsobiilosti, alebo ak pacienta z iných dôvodov nie je schopný vyhlásiť svoju vôľu, súhlas s lekárskym opatrením môže podpisovať len osoba určená súdom v súlade so zákonom.


Používateľ zdravotnej starostlivosti je povinný dodržať určený denný rozvrh počas liečby v KSV:

 • prebudiť, vstať a vykonať osobnú hygienu od 05 – 06 hodín, po čom sa meria krvný tlak, telesná teplota a odoberá sa materiál na laboratórne a iné analýzy,
 • byť počas lekárskej návštevy v posteli,
 • byť v čase obeda je povinné v nemocnici,
 • počas odpočinku pre pacientov od 13 do 18 hodín nevychádzať z postele s výnimkou návštev, ktoré sú povolené od 15 do 16 hodín,
 • že po večeri, v čase vykonávania večerných vizít od 19.00 do 19.30, je v posteli,
 • v nemocničných miestnostiach sa svetlo zaháša v zime o 22 a v lete o 23 hodine, s výnimkou prípadov lekárskej potreby, keďsa svetlo nezhasne,
 • nehazovať odpad na nemocničné miestnosti, kúpeľňu, toaletu, schodisko, ako aj cez okno.

Používateľ zdravotnej starostlivosti je povinný:

 • správať sa slušne k zamestnancom KSV a ostatným pacientom,
 • nerušiť právo a poriadok a rešpektovať rovnaké práva všetkých na liečbu,
 • chodiaci pacienti na nemocničnej liečbe sú povinní dodržiavať osobnú hygienu,
 • v úplnosti dodržiavať pokyny lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov s cieľom adekvátnej liečby a rýchlejšieho ozdravenia a vyliečenia,
 • kompenzovať škody pri prepustení z nemocničnej liečby, ak poškodí alebo zničí inventár alebo iný majetok KSV alebo ak zmizne zverený inventárna vec.

Používateľ zdravotnej starostlivosti, ktorého zdravotný stav nevyžaduje inak, sa môže zdržiavať aj mimo nemocničnej miestnosti a oddelenia, ale nie mimo KSV, s povinnosťou oznámiť každý odchod z oddelenia zdravotnej sestre v oddelení.


Používateľom zdravotníckych služieb je zakázané:

 • Bez pozvania vstúpili do pracovných priestorov, operačných sál, sanitných vozíkov, čakární a iných dielní určených pre zamestnancov v KSV,
 • konzumácia alkoholu, cigariet a všetkých látok alebo látok, ktoré majú podobný účinok,
 • vnášanie, držanie a používanie akéhokoľvek typu zbrane,
 • Je zakázané fotografovať a zaznamenávať pacientov, zdravotnícky personál počas práce, ako aj všetkých ostatných zamestnancov v priebehu pracovných činností, oznamovacie tabule v oddeleniach, zoznamy teplôt a všetko ostatné, ktoré môžu ohroziť súkromie pacienta alebo pracovný proces.
 • Mať u seba väčšiu sumu peňazí, bankové karty, šperky a iných cenností, pretože KSV ne zodpovedá za osobné veci.

Používateľ zdravotníckej služby sa môže stravovať iba jedlom predpísaným príslušným lekárom, i koja je pripremljena u kuhinji KCV, i ne mogu primati hranu od poseta, dok voće, šťavy, kyslú vodu  a pod. môžu byť prijaté iba na základe výslovného súhlasu príslušného lekára s predchádzajúcim súhlasom vedúceho oddelenia.

Používanie osobného mobilného telefónu je povolené (s výnimkou oddelenia pre intenzívnu starostlivosť a starostlivosť a na psychiatrickej klinike) ale na vlastnú zodpovednosť, pretože KSV neodpovedá na osobné veci pacienta, ani na prípadnú stratu alebo zmiznutie mobilného zariadenia.  Používanie mobilného telefónu nie je povolené počas lekárskych návštev, diagnostických a terapeutických postupov a kontrol.

Informácie o zdravotnom stave pacienta poskytuje lekár alebo náčelník služby, a to v pravidelných pracovných hodinách, a potom od lekára v službe, výlučne pre tých členov rodiny, ktorí boli vymenovaní samotným pacientom, alebo rozhodnutím súdu.

Vo výnimočných prípadochriaditeľ klinicky môže dovoliť rodinnému príslušníkovi občas okrem pacienta s písomným súhlasom a povolením personálu KSV neobmedzené liečenie a uskutočnenie terapie, ako aj priestor okolo seba a pacienta udržiavať čistý a upravený.

Pacient má právo nahliadnutia do svojej zdravotnej dokumentácie. Všetky údaje o priebehu liečenia budú poskytnuté písomne vo forme prepúšťacieho listu a pre ďalšie vysvetlenia môže pacient kontaktovať zdravotnícky personál v oddelení.

Prepustenie zo KSV sa plánuje a načas zahlasuje a preto je dôležité, aby pacient (alebo ak to nie je možné, organizujúca sestra to urobí) včas informuje rodinu, aby sa pripravila na odchod z nemocnice. Pacient je povinný pred prepustením pozrne vypočuť pokyny oprávneného lekára na ďalšie liečenie.

KCV poskytuje duchovnú podporu a prístup ku kňazovi, ktorý rešpektuje ľudskú dôstojnosť a tradíciu viery každého jednotlivca a je pripravený ponúknuť pomoc všetkým, či je to človek veriaci, alebo nie. V budove Kliniky očných ochorení je modlitebňa pravoslávnej cirkvi, v ktorej sa konajú pravidelné bohoslužby. Na žiadosť pacienta alebo príbuzného môžu pracovníci kliniky navštíviť kňazi akéhokoľvek náboženstva (náboženské spoločenstvá a cirkvi s uznanou právnou subjektivitou v súlade so zákonom o cirkvách a náboženských spoločenstvách) v pacientovej izbe.

Ak je pacient nespokojný s kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, alebo má sťažnosti na prácu zamestnanca, môže kontaktovať oprávneného lekára alebo vedúcu sestru oddelenia, ktorí informujú manažéra organizačnej jednotky KSV. Ak pacient nie je neskôr s ponúkaným riešením spokojný, môže kontaktovať ochrancu práv poistencov.